นโยบายความเป็นส่วนตัว

เกี่ยวกับเรา ธนบูรณ์

นโยบายเป็นส่วนตัว (ปรับปรุงครั้ล่าสุด เมื่อ 11/04/2565)

ประวัติธนบูรณ์ ซอยมังกร

ร้านธนบูรณ์ ซอยมังกร ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลตามกฎหมาย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ให้การกำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้บุคลากรของเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

เราไม่มีการขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำตามตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินการกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

ในบางกรณี เราอาจดำเนินการตามนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมการบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจในการใช้บริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้ไว้กับเรา

คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส การอัพเดตซอฟต์แวร์ เปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ ของคุณไม่ว่าทางใด

มาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญและมีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการ และรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้บริการของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องได้รับการถามเพื่อขอความยินยอมอย่างชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออย่างน้อยจะต้องได้รับแจ้งว่าการจัดการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ หรืออธิบายไว้เมื่อเราขอความยินยอมจากท่าน เราไม่รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ หรือมากกว่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยเฉพาะในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นใด หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่เรารวบรวมไว้แต่เดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และในกรณีที่การจัดการนั้นเป็นไปตามความยินยอมของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น

ในกรณีที่เราปฏิบัติตามความยินยอมของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เว้นแต่จะมีข้อจำกัดในการยกเลิกความยินยอมตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ท่าน การยกเลิกความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการตามความยินยอมที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกดังกล่าว

แบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละแบบจะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม – วัตถุประสงค์ที่ต่างกันอาจทำให้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน ตัวอย่างเช่น

•     ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ ประวัติส่วนบุคคล ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขปหรือประวัติย่อ เป็นต้น

•     ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์อีเมล เป็นต้น

•     ข้อมูลรถ เช่น ทะเบียนรถ เลขตัวถังรถยนต์ เป็นต้น

•     ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และวันหมดอายุ เป็นต้น

•     ข้อมูลย้อนกลับ เช่น ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน การสำรวจ เป็นต้น

•     ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ IP คุกกี้ เป็นต้น

•     ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เป็นต้น

•     อื่น ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดหรือควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่เราได้รับจากการที่ท่านใช้บริการของเรา เราพยายามปรับปรุงประสบการณ์ของท่านให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านวิธีการอื่น ๆ

•     กิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บไซต์ของท่าน (หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมและเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ภาษาที่ใช้ รายการที่ถูกคลิกบนหน้าเว็บ เวลาที่ท่านใช้ไปกับหน้าเว็บ รายการที่ท่านใส่ในตะกร้าสินค้าบนร้านค้าเว็บไซต์ของเรา สินค้าและบริการที่ท่านซื้อ และจำนวนเงินที่ชำระ)

•     ข้อมูลของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ นี่คือข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา (เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูล HTTP และสัญญาณโปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ สตริงของโปรแกรมรวบรวมข้อมูล ประเภทของอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ และการระบุหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์ เช่น Apple IDFA หรือ รหัสโฆษณาใน Android)

•     คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านซึ่งโดยปกติแล้วจะเข้ารหัสไว้โดยการสุ่ม โดยเป็นตัวช่วยนำทางเบราว์เซอร์ของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา เว็บบีคอนเป็นภาพหรือวัตถุขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมลและโดยปกติแล้วท่านจะมองไม่เห็นเว็บบีคอน แต่ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านได้ดูหน้าเว็บหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนทำหน้าที่ร่วมกับคุกกี้และเราใช้ทั้งสองอย่างนี้ในลักษณะเดียวกัน กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้และเว็บบีคอนที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์เฉพาะ หมวดหมู่ของข้อมูลที่คุกกี้และเว็บบีคอนช่วยในการจัดเก็บ และระยะเวลาในการใช้งานคุกกี้และเว็บบีคอน

•   กิจกรรมของท่านในการใช้บริการ นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของท่านสำหรับการขอความช่วยเหลือจากเรา เราอาจรวบรวมและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่านในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ รวมถึงชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อ (รวมถึง อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์) ชื่อองค์กรของท่าน และข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ท่านสมัครใจเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยของท่าน สินค้าที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ท่านติดต่อเรา และคำแนะนำที่เรามอบให้แก่ท่าน

•     กิจกรรมของท่านเมื่อโต้ตอบกับเราด้วยวิธีการอื่น สิ่งนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและจัดการเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา หรือยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของเราด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และให้แก่บุคคลภายนอกดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการ การรักษาความปลอดภัย และการถ่ายโอนตามกฎหมายที่บังคับใช้

ผู้ให้บริการภายนอก

ในกรณีที่จำเป็น เราจะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานบางอย่างที่ช่วยสนับสนุนการบริการของเราในนามของเราภายใต้กรอบข้อตกลงการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่ค้า ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ เราจะทำการแบ่งปันหรือทำให้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านเท่านั้น โดยบุคคลดังกล่าวไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองหรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกของเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับตามสัญญา

การตลาดทางตรง

ในขณะที่ใช้บริการของเรา ท่านอาจได้รับการสอบถามเพื่อให้ระบุว่าท่านต้องการรับข้อมูลทางการตลาดทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมลและ/หรือไปรษณีย์หรือไม่ หากท่านดำเนินการเช่นนั้น แสดงว่าท่านตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อเสนอพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน

ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการตลาดทางตรงโดยใช้ตัวเลือกการยกเลิกที่ปรากฏอยู่ในการส่งจดหมายการตลาดทางตรงทุกครั้ง ติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หรือปรับแก้ข้อมูลบัญชีของท่านถ้ามีเมื่อใดก็ได้

สิทธิ์ของผู้ใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้จากท่าน ซึ่งนำไปใช้กับกิจกรรมการดำเนินการทั้งหมดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของท่านและจะจัดการกับข้อสงสัยของท่านอย่างเพียงพอ

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน ซึ่งเกิดขึ้นจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

•   สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้ง: ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงวัตถุประสงค์ของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

•   สิทธิ์ในการตรวจสอบ: ท่านอาจได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากทางเรา เราดำเนินการตามสมควรในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา ซึ่งมีการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องตามข้อมูลล่าสุดที่เรามีอยู่ ในกรณีที่เหมาะสม เรามีพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตแบบบริการตนเองที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้ด้วยตนเอง


•   สิทธิ์ในการจำกัด: ท่านอาจได้รับการจำกัดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากทางเรา ในกรณีที่

o  ท่านไม่เห็นด้วยกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงเวลาที่เราต้องตรวจสอบความถูกต้อง

o  การจัดการนั้นผิดกฎหมายและท่านร้องขอให้มีการจำกัดการจัดการแทนที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

o  เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านยังต้องการข้อมูลดังกล่าวสำหรับการจัดทำ การใช้สิทธิ์ หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ

o  ท่านคัดค้านการจัดการดังกล่าวแม้ว่าเราจะมีการตรวจสอบแล้วว่าเหตุผลโดยชอบตามกฎหมายของเราแทนที่เหตุผลโดยชอบตามกฎหมายของท่านหรือไม่

•   สิทธิ์ในการเข้าถึง: ท่านอาจขอข้อมูลจากเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาเอาไว้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ภายในการครอบครองหรือการควบคุมของเรา วัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกนำไปใช้งาน แหล่งที่เรารวบรวมข้อมูล และผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลถ้ามี ท่านอาจได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาเอาไว้หนึ่งฉบับจากทางเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับสำเนาแต่ละฉบับที่ท่านอาจร้องขอเพิ่มเติม

•   สิทธิ์ในการลบข้อมูล: ท่านอาจได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการทำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นนิรนามจากทางเรา ในกรณีที

o  ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล หรือ

o  ท่านยกเลิกความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดการข้อมูล และในกรณีที่เราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมหรือจัดการข้อมูลดังกล่าว หรือ

o  ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม และใช้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ในการปฏิเสธการจัดการ หรือ

o  ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างผิดกฎหมาย

•     สิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียน: ในกรณีที่มีการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทยได้

ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะหรือความซับซ้อนของคำขอของท่าน


ในบางสถานการณ์ เราอาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านได้อันเนื่องมาจากข้อกำหนดทางกฎหมาย หากเราปฏิเสธคำขอในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวให้ท่านทราบ

ลิงค์

ในบางครั้งบริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บไซต์ ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมการเชื่อมโยงดังกล่าว แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าลิงค์บนเว็บไซต์นั้นเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ที่ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับร่วมกันกับเราโดยเฉพาะ แต่เราไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองหรือการเก็บรักษาความลับของข้อมูลใดๆ ที่ท่านอาจจัดส่งในเว็บไซต์อื่นดังกล่าว ก่อนที่จะจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและแถลงการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของเว็บไซต์นั้น

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายฉบับนี้

ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านตรวจสอบดูนโยบายฉบับนี้อยู่เสมอ นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ซึ่งปรากฏที่ด้านบนของหน้านี้ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ว่าเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ปฏิบัติต่อข้อมูลในลักษณะที่แตกต่างกัน